غرفه سازی | غرفه سازی نمایشگاهی

گروه ارشد طراحی و نمایشگاهی اکسپوآرت -خدمات غرفه سازی نمایشگاهی در ایران و کشورهای اروپایی ، ترکیه ، دوبی ،عراق

غرفه سازی | غرفه سازی نمایشگاهی

گروه ارشد طراحی و نمایشگاهی اکسپوآرت -خدمات غرفه سازی نمایشگاهی در ایران و کشورهای اروپایی ، ترکیه ، دوبی ،عراق

غرفه سازی | غرفه سازی نمایشگاهی

یکی از مهمترین فعالیت ای هر بنگاه اقتصادی ترویج فروش یا sales promotion میباشد.درهمین رابطه شرکتها با حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی به این امر خطیر می پردازد. بدیهی است حضور قوی و توانمند در نمایشگاهها ضمن ایجاد تصویری مثبت در اذهان بازدید کنندگان موجب ارتقای سطح فروش می گردد. به همین منظور شرکتها با غرفه سازی و ایجاد فضای بصری شکیل در نمایشگاهها سعی در مطرح نمودن خود در فرمتی کاملا جذاب می نماید. در همین راستا گروه اکسپوآرت با بهره گیری از متخصصین خود در امور معماری و طراحی صنعتی و غرفه سازی خدمات حرفه ای خویش را ارایه می نماید.

۱۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مدیریت غرفه نمایشگاهی» ثبت شده است

بخش اول این مقاله غرفه سازی : مدیریت برگزاری نمایشگاه و غرفه سازی

بخش دوم این مقاله غرفه سازی : دستور العمل غرفه سازی در نمایشگاه

 

اهداف برگزاری غرفه سازی نمایشگاهی

           با بکار بردن روشهای بازاریابی هدفمند، روابط عمومی صحیح، مـدیریت و برنامـه ریـزیدرست، دست یابی به موقعیت بین المللی عالی و معرفی نمایشگاه در مقام یک رویداد مهـم درشاخه ای از صنعت می توان به این اهداف دست یافت. همچنین مدیریت نمایشگاه پیوسته باید به دنبال گرایشهای جدید و توسعه فنی نمایشگاه و خدمات مـرتبط بـا آن باشـد. و اقـدام بـه اهداف برگزاری برپایی نمایشگاههایی بنماید که در راستای اهداف صادراتی کشور و تقاضای مصـرف کننـدگان داخلی و خارجی باشد. 

هدف یک برگزار کننده نمایشگاه، سوددهی از محل برگزاری یک نمایشگاه موفـق اسـت.

غرفه سازی در نمایشگاه‌های تخصصی بین‌المللی


نمایشگاه اختصاصی ایران در رم ایتالیا از تاریخ ۲تا ۶ آذر، نمایشگاه اختصاصی ایران در نایروبی کنیا از تاریخ ۱۵ تا ۱۸ بهمن، نمایشگاه اختصاصی ایران در مسقط عمان از تاریخ ۴ تا ۸ بهمن انجام میشود . اکسپوآرت آماده پذیرش غرفه سازی در این نمایشگاه ها خواهد بود .

بیشتر شرکت‌کنندگان در نمایشگاه‌های داخلی از کشورهای عمان، عراق، روسیه و آلمان هستند. نگاهی به تقویم نمایشگاهی سال ۹۵ نشان می‌دهد براساس جدول زمانبندی برگزاری رویدادهای امسال، ۱۰ عنوان نمایشگاه بین‌المللی در سال جاری در ۳بخش اختصاصی، تخصصی و بازرگانی برگزار می‌شود.

در بخش اول  در مورد  مدیریت برگزاری نمایشگاهو غرفه سازی صحبت نمودیم . در بخش دوم توضیحاتی در مورد چگونگی نحوه مشارکت در  نمایشگاه 
به شما خوانندگان محترم گروه ارشد اکسپوآرت توضیح خواهیم داد . 

 

چگونگی نحوه مشارکت در  نمایشگاه

انتخاب نمایشگاه   

   

از آنجائیکه نمایشگاهها در اجرای بسـیاری از اسـتراتژیهای شـرکت مفیـد هسـتند، نحـوهانتخاب و تصمیم گیری صحیح در خصوص حضور و یا عدم حضور در نمایشگاهاهمیت بیشتری پیدا می کند. برایند انتخاب صحیح می تواند شرکت را در تصمیم گیریهای آتی یاری نماید .  

نتایج حاصل از حضور در نمایشگاه  میتواند در چگونگی راه اندازی خط تولید محصـول جدیـد ،افتتاح و کسب بازارهای جدید، بهبود روابط با مشـتریان، حفـظ بـازار و حضـور در عرصـه هـای  بین المللی و شناساندن محصول جدید تولید نشده و . . . ، نقش موثری را ایفا نمـوده و موجـباخذ یک تصمیم کلیدی در شرکت گردد. بنابراین هر قدر به اطلاعات مربوط به کیفیت و کمیت یک نمایشگاهبیشتر دسترسی پیدا کنیم تصمیم گیـری دقیقتـر خواهـد شـد. در صـورت عـدمدسترسی کافی به اطلاعات مورد نیاز ممکن است به این نتیحه برسیم که ابتدا نمایشگاهرا برای سال اول مورد بازدید و ارزیابی قرار داده و سپس از نتایج بدسـت آمـده در خصـوص حضـور دردوره های بعدی تصمیم گیری نمائیم. ولی قبل از آنکه اقدام به جمع آوری اطلاعـات نمـاییم لازماست ببینیم شرکت ما در غالب کدام دسته از مشارکت کنندگان قرار می گیرد و یـا بـه عبـارتیچه دیدگاه و هدفی برای ما از اهمیت بیشتر برخوردار است و سپس بـر اسـاس آن بـه بررسـیاطلاعات بدست آمده بپردازیم.  

 

 انواع مشارکت کنندگان  

     تحلیل گروهای غرفه دار زیر نشان می دهد که روشها، اهـداف و اولویتهـای متفـاوتی وجـوددارند که انواع غرفه داران مختلف را مشخص  میکند : 

  1. غرفه دارانی با مهارت فروش 
  2. مدیرانی با سیاست برقراری ارتباط
  3. نمایندگانی با سیاست رقابتی
  4. غرفه داران ترکیبی
  5. غرفه داران منطقه ای

غرفه سازی

     انتخاب نوع غرفه و نحـوه سـاخت غرفـه در برقـراری ارتبـاط صـحیح بـا مشـتریان بسـیارتأثیرگذار است که البته با توجه به سیاست های شرکت و بودجـه اختصـاص یافتـه مـی بایسـتبهترین گزینه را انتخاب نمود . 


برگزاری ۱۱ نمایشگاه خارجی و غرفه سازی در تسالونیکی


گروه غرفه سازی اکسپوآرت :شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع اصلی برگزاری رویدادهای ملی، بین‌المللی و برون‌مرزی در سال جاری قصد دارد ۱۱ نمایشگاه مختلف را در شهرهای اروپایی و آسیایی برگزار کند. از میان این رویدادها برخی بین‌المللی و حضور ایران در آنها در قالب پاویون است و برخی به صورت کاملا اختصاصی برگزار می‌شوند.




برنامه ریزی و روزشمار غرفه سازی



زمانی که می‌خواهید در یک نمایشگاه شرکت کنید و در آن به موفقیت‌های تجاری برسید باید با روزشمار غرفه سازی آشنا باشید.

گروه ارشد اکسپوآرت این تقویم مهم را برای مدیرانی که قصد شرکت در یک رویداد را دارند آماده کرده که می‌خوانید. 


۶ تا ۱۲ ماه قبل: در این مدت باید بودجه مورد نیاز حضور در نمایشگاه و غرفه سازی در آن  را مشخص کنید و همچنین با چند تیم متخصص بهترین رویدادها را برای حضور انتخاب کنید. دقت داشته باشید انتخاب درست یک رویداد تجاری عامل نخست موفقیت در آن به‌شمار می‌آید. 


۴ ماه قبل: این مدت به نظر زیاد می‌آید اما باید ۴ ماه قبل از آغاز یک رویداد به فکر غرفه سازی و همچنین دستورالعمل‌هایی باشید که می‌خواهید در رویداد انجام دهید. همچنین اهداف اصلی از حضور در رویداد را شفاف‌سازی کنید تا کارمندان بیشتر با وظایف خود آشنا شوند. در این زمینه از ما میتوانید کمک بگیرید و طراح ها و ایده های جدید را برای غرفه سازی خود در نظر بگیرید


۳ ماه قبل: در این مدت باید با چند نفر از مدیران شرکت جلسه‌ای را ترتیب دهید و برنامه روزانه نمایشگاه خود را منتشر کنید. داشتن برنامه به شما کمک می‌کند تا در مدت برگزاری به تمامی اهداف خود برسید و بازدیدکنندگان نیز دچار سردرگمی نخواهند شد. در این فرصت به دنبال اطلاعات چاپی مانند بنر و برشورها نیز باشید.

 

۶ تا ۸ هفته قبل: در این مدت باید تبلیغات خود را درباره حضور در نمایشگاه آغاز کنید و همچنین به یاد داشته باشید که در این مدت می‌توانید به دنبال اجاره وسایل و تجهیزاتی باشید که ممکن است در نمایشگاه به درد کار شما بخورد. 


۳ تا ۴ هفته قبل: یکی از برهه‌های حساس برای حضور در نمایشگاه‌ها همین دوره است. در این مدت باید با دقت تمامی شرکای تجاری و همچنین افرادی که قصد ارتباط با آنها را دارید به بازدید از رویداد دعوت کنید. همچنین برگزاری کلاس‌های آموزشی برای کارمندانی که قصد دارند در غرفه حضور داشته باشند اجباری است. در این مدت برنامه افراد سرشناسی که قرار است از غرفه شما بازدید کنند را ایجاد کنید. 


یک تا ۲ هفته قبل: وسایل مورد نیاز خود را جمع کنید و دقت داشته باشید که همه پرداخت‌های لازم برای سرویس‌های رفت‌وآمد یا هزینه غرفه انجام شده باشد و همچنین باید برنامه انتقال و چینش وسایل در غرفه را بریزید. 


روز برگزاری نمایشگاه: کارت‌های ورود و خروج کارکنان را دریافت کنید، تمامی وسایلی که در غرفه چیده شده را با فهرست ارسالی خود مطابقت دهید و بار دیگر اهداف را برای کارکنان غرفه شفاف‌سازی کنید.

 



برای انجام هر کاری بایدها و نبایدهای مختلف وجود دارد که با در نظر گرفتن‌شان می‌توانید پیشرفت خود را راحت‌تر کنید.

در زمینه نمایشگاه نیز همیشه بایدها و نبایدهایی وجود دارد که رعایت کردن آنها می‌تواند شکوفایی شما را غرفه سازی نمایشگاهی به همراه داشته باشد. نبایدهای نمایشگاهی بسیار پرشمار هستند اما با دانستن چند نکته کلیدی از آنها می‌توانید به خوبی از پس یک رویداد سخت برآیید به همین دلیل در این مطلب نگاهی کوتاه به چند نباید جدی و مهم در صنعت نمایشگاهی و غرفه سازی خواهیم داشت.


یکی از نبایدهای شرکت در یک رویداد از روی عادت بودن آن است. برخی شرکت‌ها هستند که تنها به قصد شرکت و شاید از روی عادت برای حضور در نمایشگاه ثبت‌نام می‌کنند و هزینه‌های مختلف نیز برای طراحی غرفه و خرید وسیله می‌پردازند اما شرکت در یک رویداد و غرفه سازی در آن هم از روی عادت بدترین کاری است یک شرکت می‌تواند انجام دهد چراکه در این زمان آنها هیچ برنامه‌ریزی برای حضور ندارند و بدترین شکست را خواهند خورد.

قرار دادن کارت‌های ویزیت و بروشورهای تبلیغاتی روی میز یا درون یک ظرف مخصوص که بازدیدکنندگان باید آن را بردارند یکی دیگر از نبایدهای غرفه داری است.

زمانی که شما در یک رویداد شرکت می‌کنید باید تمام‌مدت در خدمت مخاطبان باشید و تقدیم کردن یک کارت کوچک هم می‌تواند تاثیری مثبت در نحوه همکاری یا طرز فکر آنها نسبت به شرکت شما داشته باشد. در نکته قبل به صورت ریز اشاره کردیم که نشستن در نمایشگاه کاری اشتباه است.

غرفه‌داران باید بدانند که شرکت کردن در رویداد تنها برای نشستن و منتظر مخاطب شدن نیست. آنها باید همه افرادی که از در نمایشگاه وارد می‌شوند را یک مشتری واقعی ببینید و برای کسب رضایت و به‌دست آوردن همکاران تجاری بجنگند، به همین دلیل گاهی نیاز است چندین ساعت را ایستاده و در حال قدم زدن میان غرفه‌های مختلف برای یافتن یک شریک یا همکار تجاری گذراند.


حفظ نکردن ارتباطات آن هم پس از اتمام نمایشگاه «نباید» دیگری است که ممکن است بسیاری به آن دچار شوند. در این مقاله غرفه سازی در مورد آن توضیح داده ایم . برخی از شرکت‌ها در نمایشگاه به دنبال شریک تجاری می‌گردند و ممکن است در طول این مدت با ۲۰ شرکت وارد مذاکره شوند اما پس از اتمام رویداد دیگر سراغی از آنها گرفته نمی‌شود که این خود بدترین کار ممکن است.

شرکت‌های حاضر در نمایشگاه بیشترین ظرفیت را برای همکاری دارند و نباید قید کار با آنها را بزنید.

گروه ارشد اکسپوآرت با مشاوره تبلیغاتی در مورد این قبیل راهکارها آماده پاسخگویی به شما عزیزان در مورد سوالات غرفه سازی و تبلیغات آن می باشد.



غرفه سازی شرکت شیر آلات ریمر




طراحی و غرفه سازی  شرکت شیر آلات ریمر  به مساحت 30 متر مربع در نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران  توسط گروه ارشد اکسپوآرت انجام پذیرفته است



طراحی و غرفه سازی  شرکت  الدورا  به مساحت 95 متر مربع در نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران  توسط گروه ارشد اکسپوآرت انجام پذیرفته است



غرفه سازی



اگر کمی با اصول غرفه‌سازی و جذب مخاطب در طول نمایشگاه آشنا باشید به‌طور حتم می‌دانید که یکی از اصول مهم در جذب مخاطب و غرفه سازیمیزان نور و رنگبندی‌های آن است.

کارشناسان امور نمایشگاه اعتقاد دارند که با کمک نور می‌توان یک غرفه کوچک در بدترین نقطه از نمایشگاه را تبدیل به مکانی جذاب برای مخاطبان کرد به طوری که نظر هر مخاطبی را به خود جلب کند، اما این امر تنها با استفاده از لامپ‌های مناسب قابل انجام است و امروز نگاهی می‌اندازیم به ۴ نوع لامپ مناسب و خوب و بدشان را مورد بررسی قرار می‌دهیم. 

 


1.لامپ‌های تنگستن یا رشته‌ای: لامپ‌های رشته‌ای روزگاری در هر خانه‌ای دیده می‌شدند اما به دلیل مصرف بالایی که داشتند به مرور جای خود را به لامپ‌های کم مصرف دادند. این نوع لامپ‌ها نور زرد و گرم تولید می‌کنند و رنگ آبی را به خوبی نشان نمی‌دهند. به دلیل ایجاد حرارت بهتر است از این لامپ در کنار مواد قابل اشتعال استفاده نشود. استفاده از این لامپ‌ها درکنار مواد فاسد شدنی، اشیای چوبی و سفالی مناسب نیست. مصرف انرژی آنها بالاست اما قیمت‌شان پایین و به صرفه است. 


2.لامپ‌های فلورسنت: ایجاد نور مهتابی و خنک از جمله مزیت‌های این لامپ است. میزان مصرف انرژی در آنها بسیار پایین است. استفاده از لامپ فلورسنت برای نمایش کالاهایی که سطح ناصاف و منحنی دارند، مناسب است. لامپ‌های کم‌مصرف در حال حاضر تنوع فراوانی دارند و در رنگ‌های مختلف تولید می‌شود و یکی از پرکارترین لامپ‌ها در امور نمایشگاهی به شمار می‌آید. 


3.لامپ‌های هالوژنی: این لامپ روشنایی مطبوعی همراه با سایه قوی ایجاد می‌کند. اثر محسوسی بر رنگ‌های طبیعی ندارند البته باید از تابش غیرمناسب نور این لامپ‌ها بر کالاها اجتناب کرد. به‌دلیل اینکه به سرعت داغ می‌شوند باید دور از اشیای قابل اشتعال و ظریف و گران قیمت قرار گیرند. مصرف انرژی این نوع از لامپ‌ها بالاست و گفته می‌شود برای نمایش کتاب و پوشاک می‌تواند بسیار موثر باشد. 


4.لامپ‌های ‌«ال‌ای‌دی»: این روزها لامپ‌های ‌«ال‌ای‌دی» بسیار زیاد شده‌اند و در رنگ‌بندی‌های مختلف وجود دارند، به همین دلیل می‌تواند انتخاب خوبی برای افرادی باشد که قصد خاص کردن غرفه خود را دارند. این نوع لامپ‌ها روشنایی مطلوبی دارند و تولید حرارت در آنها بسیار پایین است. 
یکی از نکات منفی این نوع لامپ‌ها قیمت به نسبت بالای آن است که گاهی ممکن است برای شرکت‌ها هزینه اضافی قلمداد شود.

 

گروه ارشد اکسپوآرت با مشاوره تبلیغاتی در مورد این قبیل راهکارها آماده پاسخگویی به شما عزیزان در مورد سوالات غرفه سازی و تبلیغات آن می باشد.


منبع : اکسپوآرت

طراحی و غرفه سازی  شرکت بالاست به مساحت 105 متر مربع در نمایشگاه بین المللی  توسط گروه ارشد اکسپوآرت انجام پذیرفته است




روزهای منتهی به نمایشگاه و آغاز یک رویداد برای شرکت‌کنندگان بسیار استرس‌آور و سخت است، چرا که باید همه وسایل خود را آماده کرده و به سرعت آن را به محل برگزاری نمایشگاه ببرند و سپس غرفه خود را آماده پذیرایی از میهمانان کنند. آماده‌سازی وسایل مورد نیاز پیش از آغاز یک رویداد اهمیت بسیار بالایی دارد چراکه باعث آسودگی شما در مدت برگزاری نمایشگاه خواهد شد. 


بهترین کار برای آنکه همه وسایل مورد نیاز را در ذهن داشته باشید این است

که یک فهرست از آنها تهیه کنید و از آنجایی که گروه ارشد اکسپوآرت رسالتش در امور غرفه سازی و ماکت سازی مشاوره دادن به افرادی است که قصد شرکت در نمایشگاه را دارند یک فهرست کامل از این اقلام را برای شما آماده کرده است.

تمیزی غرفه از همه چیز واجب‌تر است زیرا همه بازدیدکنندگان ابتدا تمیز بودن غرفه شما را می‌بینند پس دستمال پارچه‌ای، پاک‌کننده چند منظوره، شیشه پاک‌کن، دستمال کاغذی، کیسه زباله، جارو دستی و سطل زباله را فراموش نکنید.

همچنین چند وسیله کاربردی مانند تیغ موکت‌بری، قیچی، سیم‌سیار و سه‌راهی برق و جعبه ابزار کوچک را که می‌تواند شما را در زیباسازی یا اتفاق‌های ناگهانی یاری دهد به همراه داشته باشید. 


در طول نمایشگاه افراد مختلفی از غرفه شما بازدیدخواهند کرد که این رفت‌وآمدها می‌تواند به یک قرارداد تجاری ختم شود، پس صندوقی برای جمع‌آوری کارت ویزیت بازدیدکنندگان از غرفه، پاکت یا کیف دستی برای قراردادن کاتالوگ‌های تحویل شدنی، کارت ویزیت کارکنان برای ارائه به مخاطبان، دفترچه یادداشت و کاغذهای یادداشت‌برداری ازجمله مهم‌ترین وسایلی است که باید به‌طور حتم در نمایشگاه همراه خود داشته باشید. 


حواس تان باشد که پذیرایی از کسانی که به غرفه شما می‌آیند و همچنین وجود خوراکی‌هایی به‌عنوان میان وعده برای کارکنان درون غرفه از اهمیت بالایی برخوردار است پس به خاطر داشته باشید ظروف پذیرایی اعم از فنجان، چای‌ساز، قندان، شیرینی و میوه‌خوری، کارد و چنگال و پیش‌دستی، سینی و... به‌طور حتم در فهرست شما قرار داشته باشد. 


مواردی که تا اینجا گفته شد اقلامی بودند که به‌طور حتم باید در هر غرفه‌ای وجود داشته باشند اما وسایل دیگری نیز هستند که ممکن است به کار شما بیایند و وجودشان در نمایشگاه و در غرفه شما شاید الزامی نباشد اما می‌توانند در مواقع ضروری به کمک شما بیایند برای مثال ماشین حساب، شارژر برای همه دستگاه‌های مورد استفاده و پوشه یا زونکن از این دست وسایل هستند. 

 


طراحی و غرفه سازی قرارگاه خاتم الانبیا به مساحت 200 متر مربع در نمایشگاه بین المللی نفت تهران  توسط گروه ارشد اکسپوآرت انجام پذیرفته است.



تا به حال کمتر در باره بازدیدکنندگانی که به نمایشگاه می‌روند صحبت شده است در حالی که بازدید تخصصی با دیدی حرفه‌ای از یک رویداد به اندازه غرفه سازی می‌تواند اهمیت داشته باشد.

بازدیدکنندگانی که به دنبال یافتن شریک‌های تجاری بالقوه می‌گردند باید با دانش قبلی و با رعایت اصول وارد یک رویداد شوند تا بتوانند بهترین نتیجه را از آن بگیرند. برای آنکه تبدیل به بازدیدکننده‌ای حرفه در نمایشگاه شوید باید ابتدا بدانید که پرسیدن چه پرسش‌هایی از غرفه‌دارمی‌تواند برای او جذاب بوده و به کسب و کار شما نیز کمک می‌کند. گروه ارشد اکسپوآرت، امروز چند پرسش مهم را برای شما آماده کرده تا بتوانید با کمک آنها یک شریک تجاری خوب را به‌دست آورید. 

چشم‌انداز شرکت شما برای آینده چیست؟
 در نخستین پرسش شما به طرف مقابل اجازه می‌دهید تا کمی از خودش تعریف کند، در عین حال چشم‌انداز و هدفش را به شما می‌گوید و با کمک آن می‌توانید ظرفیت‌های برقراری ارتباط را در این غرفه‌دار متوجه شوید. 
در چه کاری بهترین هستید؟
 نکات مثبت یک شرکت می‌تواند شما را در زمینه‌های همکاری بیشتر آگاه کند. اگر در بخش رایانه و پشتیبانی فنی کار می‌کنید و در حال صحبت با یک شرکت پتروشیمی هستید از آنها در زمینه فناوری و شبکه رایانه‌ای بپرسید تا در صورت امکان با آنها در این زمینه وارد همکاری شوید.


محل کارخانه یا شرکت کجاست؟
 شاید این موضوع خیلی اهمیت نداشته باشد اما بدانید که با این پرسش می‌توانید به طور نسبی از وضعیت مالی شرکت مورد نظر با خبر شوید. این پرسش در زمینه کارخانه‌ها، شعبه‌ها و حجم تولیدشان نیز صدق می‌کند. این پرسش کمک می‌کند تا درک درستی از یک شریک تجاری برای آینده خود داشته باشید. شریک‌های تجاری قبلی شما چه کسانی بودند؟ با پرسیدن این پرسش یک تاریخچه کلی از وضعیت شرکت در گذشته و حال پیدا خواهید کرد و مهم‌تر از آن به این نتیجه می‌رسید که شریک‌های تجاری آن در گذشته چه کسانی بوده‌اند و آیا پشتوانه تاریخی در این زمینه دارد یا خیر؟ همچنین با آگاهی به این موضوع که شرکت با هر شریک تجاری به چه مدت کار کرده یا به چه علتی از آنها جدا شده می‌تواند در میزان اعتماد بودن آنها به شما کمک کند. ۴ پرسش بالا می‌تواند تنها آغاز یه مکالمه تجاری باشد و یک بازدیدکننده حرفه‌ای با همین پرسش‌ها وضعیت کلی شرکت را سنجیده و ادامه گفت‌وگو را به آن سمتی خواهد برد که به کسب و کار هر دو شرکت مربوط می‌شود. دقت داشته باشید که پرسیدن پرسش‌های تخصصی به عنوان نخستین پرسش‌ها نشان از تسلط شما به آن موضوع نیست بلکه این پرسش‌ها غرفه‌داران را خسته کرده و شاید در پاسخ به پرسش‌های کلیدی‌تر کوتاهی کنند. 



طراحی و غرفه سازی  شرکت الکومسان ترکیه  به مساحت 25 متر مربع در نمایشگاه بین المللی در سال 94  توسط گروه ارشد اکسپوآرت انجام پذیرفته است 



در نظام اجتماعی جدید هنر مدیریت، از مدیریت یک سازمان بزرگ گرفته تا مدیریت یک غرفه نمایشگاهی به طرز روزافزونی به صورت یک کار فنی دقیق و پیچیده درآمده که موازین و سازوکارهای خود را می‌طلبد. 


یکی از گرفتاری‌های بزرگ نظام مدیریتی کنونی ناآشنایی با موازین صحیح مدیریت و اعمال سوءمدیریت در سطوح مختلف جامعه است که باعث هدر رفتن سرمایه، وقت، نیروی انسانی و بسیاری دیگر از منابع ملی می‌شود. 


شرکت‌ها با توجه به تخصصی شدن نمایشگاه‌ها و اصول مدیریت بازاریابی تمایل دارند با یک برنامه‌ریزی بسیار دقیق حضور پررنگ‌تری را در یک نمایشگاه از خود به نمایش بگذارند و ارتباط مناسب‌تر و اثرگذارتری با بازدیدکنندگان برقرار کنند تا بتوانند سهم مناسب از بازار را به‌دست بیاورند. در نتیجه به دنبال تدبیری برای جذب بیشتر بازدیدکنندگان از غرفه خود هستند. 

غرفه سازی ماکت سازی


موفقیت به عوامل متعددی از قبیل مکان برگزاری نمایشگاه، خلاقیت، شرایط زمانی، داشتن تیم کارآمد و مناسب، نوآوری در زمینه شناخت محیط و اهداف شرکت و... بستگی دارد اما با توجه به زمان محدود حضور در نمایشگاه، نقش مدیر غرفه برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده بسیار مهم و کلیدی است که می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب، توجه و اجرای مواردی که یاد می‌شود در تحقق اهداف موفق‌تر عمل کند. 


خلاقیت و هنر بهتر زیستن در فضا و زمان محدود، می‌تواند نخستین ایده برای طراحی غرفه نمایشگاهی باشد. فضای نمایشگاهی جایی است که درآن نمایش نوآوری، خلاقیت و فناوری جدید و تجارت و رقابت برای نمایش یا فروش نقش عمده‌ای بازی می‌کند.

 


اگر غرفه‌ای به درستی و کامل طراحی شده باشد در ازدحام و شلوغی دوران نمایشگاه می‌تواند پیام غرفه دار یا شرکت را با تاثیرگذاری قوی به مخاطب مورد نظر برساند و با توجه به زمان محدود بازدیدکننده از غرفه (‌۵ تا ۲۰ دقیقه) تاثیرگذاری ماندگار در یک موقعیت رقابتی به وجود بیاورد. چنانچه طراحی یک نمایشگاه با روش‌های فنی، هنری و متناسب انجام شود، می‌توان امیدوار بود که موفقیت نمایشگاه در دستیابی به اهداف خود، تا حدود بسیاری حاصل شده است. 


با توجه به تخصصی بودن این امور، هر شرکت‌کننده یا غرفه دار در نمایشگاه به تنهایی قادر نیست امور مربوط به غرفه خود را انجام دهد. 
در طراحی باید ساختار فرهنگی و اجتماعی و نیز آرمان‌ها، علاقه‌ها، نیازها و سلیقه گروه هدف در نظر گرفته شود. 
استفاده از عناصر و مولفه‌هایی مانند نور، رنگ، فرم و... که بیانگر عقاید مرتبط با فعالیت‌های بشری بوده و نگرش، احوال و شخصیت انسان‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند باید هدف اصلی طراحی غرفه و چیدمان محصولات آن باشد تا با بهبود عملکرد فیزیکی و روانی، دستیابی به اصول زیبا شناسانه فضای داخلی محقق شود. 


طراحی غرفه، حساس‌ترین مرحله حضور در نمایشگاه به شمار می‌آید و میزان موفقیت در این مرحله روی موفقیت دیگر مراحل بسیار موثر است در نتیجه گذر از این مرحله توجه زیادی را طلب می‌کند و باید تاکید کرد که اصول موفقیت، به عوامل انسانی، فکر خلاق و نوآور، شناخت محیط و واقعیات و درک شرایط زمانی و مکانی نمایشگاه بستگی دارد. بنابراین واگذاری امر طراحی به هر کسی جایز نیست و باید دقت لازم را در انتخاب طراح کرد. 
در طراحی غرفه‌ای که متناسب با نیازها و اهداف شرکت باشد، سعی کنید برای رسیدن به موفقیت، موضوعات ضروری و مهم را مطرح و دلایل اهمیت آنها را بشناسید

غرفه سازی ماکت سازی

منبع خبر غرفه سازی