غرفه سازی | غرفه سازی نمایشگاهی

گروه ارشد طراحی و نمایشگاهی اکسپوآرت -خدمات غرفه سازی نمایشگاهی در ایران و کشورهای اروپایی ، ترکیه ، دوبی ،عراق

غرفه سازی | غرفه سازی نمایشگاهی

گروه ارشد طراحی و نمایشگاهی اکسپوآرت -خدمات غرفه سازی نمایشگاهی در ایران و کشورهای اروپایی ، ترکیه ، دوبی ،عراق

غرفه سازی | غرفه سازی نمایشگاهی

یکی از مهمترین فعالیت ای هر بنگاه اقتصادی ترویج فروش یا sales promotion میباشد.درهمین رابطه شرکتها با حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی به این امر خطیر می پردازد. بدیهی است حضور قوی و توانمند در نمایشگاهها ضمن ایجاد تصویری مثبت در اذهان بازدید کنندگان موجب ارتقای سطح فروش می گردد. به همین منظور شرکتها با غرفه سازی و ایجاد فضای بصری شکیل در نمایشگاهها سعی در مطرح نمودن خود در فرمتی کاملا جذاب می نماید. در همین راستا گروه اکسپوآرت با بهره گیری از متخصصین خود در امور معماری و طراحی صنعتی و غرفه سازی خدمات حرفه ای خویش را ارایه می نماید.

۳ مطلب با موضوع «رویدادهای پیش رو» ثبت شده استﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻫﻰ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴــﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺎﻯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ . ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﻛﻪ ﺍﻫﻤﻴــﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ ﺑﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﺳــﻴﻞ ﻭ ﺗﮕــﺮگ ﻫــﻢ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻳــﻚ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻫﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﻮﺩ ﻣﮕﺮ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﭘﻮﻟﺴــﺎﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻏﺮﻓﻪ ﺩﺍﺭ و غرفه سازی‌های زیبا ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺎﺩ، ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﻓﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺯﺩ؟غرفه سازى
 در ایران در ســالهاى گذشــته با مشــکلات متعددى همــراه بوده و بسیارى از شــرکتهاى غرفه سازى که امروز فعال هستند در گذشته حضور چندانى نداشــتند یا حتى برخى از آنها وجود خارجى نداشــتند،


در این مقاله از گروه ارشد اکسپوآرت نقد و بررسی غرفه سازی در نمایشگاه های ایران و جهان مورد بررسی قرار میگیرد