غرفه سازی | غرفه سازی نمایشگاهی

گروه ارشد طراحی و نمایشگاهی اکسپوآرت -خدمات غرفه سازی نمایشگاهی در ایران و کشورهای اروپایی ، ترکیه ، دوبی ،عراق

غرفه سازی | غرفه سازی نمایشگاهی

گروه ارشد طراحی و نمایشگاهی اکسپوآرت -خدمات غرفه سازی نمایشگاهی در ایران و کشورهای اروپایی ، ترکیه ، دوبی ،عراق

غرفه سازی | غرفه سازی نمایشگاهی

یکی از مهمترین فعالیت ای هر بنگاه اقتصادی ترویج فروش یا sales promotion میباشد.درهمین رابطه شرکتها با حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی به این امر خطیر می پردازد. بدیهی است حضور قوی و توانمند در نمایشگاهها ضمن ایجاد تصویری مثبت در اذهان بازدید کنندگان موجب ارتقای سطح فروش می گردد. به همین منظور شرکتها با غرفه سازی و ایجاد فضای بصری شکیل در نمایشگاهها سعی در مطرح نمودن خود در فرمتی کاملا جذاب می نماید. در همین راستا گروه اکسپوآرت با بهره گیری از متخصصین خود در امور معماری و طراحی صنعتی و غرفه سازی خدمات حرفه ای خویش را ارایه می نماید.

۲۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آموزش غرفه سازی» ثبت شده است

در این مقاله از گروه ارشد اکسپوآرت نقد و بررسی غرفه سازی در نمایشگاه های ایران و جهان مورد بررسی قرار میگیرد 

بخش اول این مقاله غرفه سازی : مدیریت برگزاری نمایشگاه و غرفه سازی

بخش دوم این مقاله غرفه سازی : دستور العمل غرفه سازی در نمایشگاه

 

اهداف برگزاری غرفه سازی نمایشگاهی

           با بکار بردن روشهای بازاریابی هدفمند، روابط عمومی صحیح، مـدیریت و برنامـه ریـزیدرست، دست یابی به موقعیت بین المللی عالی و معرفی نمایشگاه در مقام یک رویداد مهـم درشاخه ای از صنعت می توان به این اهداف دست یافت. همچنین مدیریت نمایشگاه پیوسته باید به دنبال گرایشهای جدید و توسعه فنی نمایشگاه و خدمات مـرتبط بـا آن باشـد. و اقـدام بـه اهداف برگزاری برپایی نمایشگاههایی بنماید که در راستای اهداف صادراتی کشور و تقاضای مصـرف کننـدگان داخلی و خارجی باشد. 

هدف یک برگزار کننده نمایشگاه، سوددهی از محل برگزاری یک نمایشگاه موفـق اسـت.

تفاهمنامه مشترک فعالیت‌های نمایشگاهی


( کلید واژه ها : غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران - غرفه سازی در شهرک‌های صنعتی ایران - غرفه سازی نمایشگاهی)

گزارش «گروه ارشد اکسپوآرت» از امضای تفاهمنامه مشترک میان سایت تهران و شهرک‌های صنعتی ایران و غرفه سازی در آن

برگزاری کارگاه‌های آموزشی در غرفه نمایشگاهی

در سری مقالات آموزشی گروه ارشد اکسپوآرت درباره غرفه سازی تا امروز مطالب مختلفی نوشته‌ایم اما این‌بار بخش مهم اطلاعاتی که باید درباره غرفه سازی نمایشگاهی بدانید و آن این است ؛ از حاشیه‌های مهم غرفه نمایشگاهی شما، کارگاه‌های آموزشی در غرفه هستند که بسیاری از بازدیدکنندگان آنها را نمی‌شناسند و بی‌توجه از کنارشان عبور می‌کنند، این در حالی است که کارگاه‌های آموزشی در غرفه نمایشگاهی یکی از فرصت‌های طلایی برای رشد و توسعه آگاهی است.

آیا میدانید چگونه باید بودجه غرفه سازی را تعیین کنیم؟


غرفه سازی در نمایشگاه‌های تخصصی بین‌المللی


نمایشگاه اختصاصی ایران در رم ایتالیا از تاریخ ۲تا ۶ آذر، نمایشگاه اختصاصی ایران در نایروبی کنیا از تاریخ ۱۵ تا ۱۸ بهمن، نمایشگاه اختصاصی ایران در مسقط عمان از تاریخ ۴ تا ۸ بهمن انجام میشود . اکسپوآرت آماده پذیرش غرفه سازی در این نمایشگاه ها خواهد بود .

بیشتر شرکت‌کنندگان در نمایشگاه‌های داخلی از کشورهای عمان، عراق، روسیه و آلمان هستند. نگاهی به تقویم نمایشگاهی سال ۹۵ نشان می‌دهد براساس جدول زمانبندی برگزاری رویدادهای امسال، ۱۰ عنوان نمایشگاه بین‌المللی در سال جاری در ۳بخش اختصاصی، تخصصی و بازرگانی برگزار می‌شود.

در بخش اول  در مورد  مدیریت برگزاری نمایشگاهو غرفه سازی صحبت نمودیم . در بخش دوم توضیحاتی در مورد چگونگی نحوه مشارکت در  نمایشگاه 
به شما خوانندگان محترم گروه ارشد اکسپوآرت توضیح خواهیم داد . 

 

چگونگی نحوه مشارکت در  نمایشگاه

انتخاب نمایشگاه   

   

از آنجائیکه نمایشگاهها در اجرای بسـیاری از اسـتراتژیهای شـرکت مفیـد هسـتند، نحـوهانتخاب و تصمیم گیری صحیح در خصوص حضور و یا عدم حضور در نمایشگاهاهمیت بیشتری پیدا می کند. برایند انتخاب صحیح می تواند شرکت را در تصمیم گیریهای آتی یاری نماید .  

نتایج حاصل از حضور در نمایشگاه  میتواند در چگونگی راه اندازی خط تولید محصـول جدیـد ،افتتاح و کسب بازارهای جدید، بهبود روابط با مشـتریان، حفـظ بـازار و حضـور در عرصـه هـای  بین المللی و شناساندن محصول جدید تولید نشده و . . . ، نقش موثری را ایفا نمـوده و موجـباخذ یک تصمیم کلیدی در شرکت گردد. بنابراین هر قدر به اطلاعات مربوط به کیفیت و کمیت یک نمایشگاهبیشتر دسترسی پیدا کنیم تصمیم گیـری دقیقتـر خواهـد شـد. در صـورت عـدمدسترسی کافی به اطلاعات مورد نیاز ممکن است به این نتیحه برسیم که ابتدا نمایشگاهرا برای سال اول مورد بازدید و ارزیابی قرار داده و سپس از نتایج بدسـت آمـده در خصـوص حضـور دردوره های بعدی تصمیم گیری نمائیم. ولی قبل از آنکه اقدام به جمع آوری اطلاعـات نمـاییم لازماست ببینیم شرکت ما در غالب کدام دسته از مشارکت کنندگان قرار می گیرد و یـا بـه عبـارتیچه دیدگاه و هدفی برای ما از اهمیت بیشتر برخوردار است و سپس بـر اسـاس آن بـه بررسـیاطلاعات بدست آمده بپردازیم.  

 

 انواع مشارکت کنندگان  

     تحلیل گروهای غرفه دار زیر نشان می دهد که روشها، اهـداف و اولویتهـای متفـاوتی وجـوددارند که انواع غرفه داران مختلف را مشخص  میکند : 

  1. غرفه دارانی با مهارت فروش 
  2. مدیرانی با سیاست برقراری ارتباط
  3. نمایندگانی با سیاست رقابتی
  4. غرفه داران ترکیبی
  5. غرفه داران منطقه ای

غرفه سازی

     انتخاب نوع غرفه و نحـوه سـاخت غرفـه در برقـراری ارتبـاط صـحیح بـا مشـتریان بسـیارتأثیرگذار است که البته با توجه به سیاست های شرکت و بودجـه اختصـاص یافتـه مـی بایسـتبهترین گزینه را انتخاب نمود . 


حضور در یک نمایشگاه درست و حسابی، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در کسب وکار است. «گروه ارشد اکسپوآرت» در گزارش‌های روزانه، هزار و یک راهکار نمایشگاهی برای مخاطبان خود دارد . 

 راهکارهایی که البته به تایید بزرگترین تاجران و کارشناسان جهان رسیده و شاید تا پیش از این جایشان در صفحه غرفه سازی خالی بوده باشد!

در اینجا بایسته های آموزشی غرفه سازی که نقشه راه شماست وجود دارد . مطالعه این آموزشها و مقالات کمک بسیار زیادی برای افرادی که میخواهند درباره غرفه سازی و رویدادهای نمایشگاهی اطلاعات کسب نمایند خواهد بود . 

نقشه راه شما شامل 72 مقاله آموزش غرفه سازی می باشد . 

1.تاثیر استند در تبلیغات غرفه نمایشگاهی

2. ۱۰ نکته برای جذب مخاطب در غرفه نمایشگاهی

3. تاثیر استفاده از غرفه‌ داران حرفه‌ای

4. چگونه اندازه مناسب غرفه را انتخاب کنیم؟

5. بایسته های غرفه سازی در برگزاری نمایشگاه

6. غرفه سازی و چند حرکت ساده برای جذب مخاطب

7. نکات مهم در طراحی بروشور بی‌نقص برای غرفه نمایشگاهی

8. ویژگی‌های یک هدیه خوب در غرفه نمایشگاهی

9. با یک غرفه کوچک غوغا کنید

10. ۵ راز موفقیت کارآفرینان در نمایشگاه

11. چگونگی به مخاطبان غرفه خود کارت ویزیت بدهیم ؟

12. در غرفه خود از مخاطبان چه سوالاتی بپرسیم ؟

13. نکات مهم در غرفه سازی نمایشگاهی

14. 5 سوال پیش از آغاز نمایشگاه

15. راهکارهای پایین آوردن هزینه غرفه سازی

16. ادامه همکاری پس از دیدار اولیه

17. غرفه سازی در نمایشگاه بین‌المللی

18. انواع غرفه‌ها را بیشتر بشناسید

19. رنگی ایده‌آل در غرفه سازی

20. نورپردازی عامل درخشش غرفه شما

21. چند نکته ریز اما اثرگذار رفتاری در غرفه نمایشگاهی

22. ۴ تابلوی ایست در غرفه نمایشگاهی

23. تجهیزات غرفه سازی را بخریم یا اجاره کنیم؟

24. چگونه در نمایشگاه یک بازدید کننده حرفه ای باشیم؟

25. 4 نکته مهم در غرفه سازی، تخریب و تخلیه

26. تامین منابع روشنایی در غرفه سازی

27. همه وسایلی که باید به غرفه نمایشگاهی خود ببرید

28. آیا بازدیدکنندگان به اندازه غرفه سازی مهم هستند؟

29. مدیریت غرفه نمایشگاهی

30. بهترین نمایشگاه برای غرفه سازی کدام است؟

31. بایسته های غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی

32. برنامه ریزی و روزشمار غرفه سازی

33. مدیریت برگزاری نمایشگاه و غرفه سازی

34. چند نکته ساده اما تاثیرگذار در غرفه سازی نمایشگاهی

35. تشریفات و پذیرایی از مهمان‌ها در غرفه نمایشگاهی

36. این چند نکته را فراموش نکنید

37. راه‌حل کاهش خستگی غرفه‌داران

38. فهرست افراد موثر در غرفه نمایشگاهی

39. غرفه سازی و افزایش فروش در نمایشگاه عرضه مستقیم

40. چگونه یک غرفه دار حرفه ای باشیم؟

41. نه همین غرفه زیباست نشان‌موفقیت

42. «جذب» مخاطبان در نمایشگاه

43. شرایط و ضوابط حضور در نمایشگاه‌های خارجی

44. آنچه از قوانین غرفه‌سازی باید بدانید

45. ۴ دلیل اصلی موفق نشدن غرفه در یک نمایشگاه

46. در غرفه چگونه با تلفن صحبت کنیم؟

47. ۵ «باید» برای برگزاری غرفه موفق

48. برنامه‌ریزی برای یک نمایشگاه ۴روزه

49. چه نمایشگاهی برای غرفه سازی مناسب است ؟

50. مهمترین نکات برای مدیران غرفه نمایشگاهی

51. اصول غرفه سازی در نمایشگاه

52. غرفه سازی در خارج ایران راه پیشرفت جهانی در ۴ روز

53. دانستنی‌های مهم درباره غرفه‌های ارزی

54. آداب برخورد با مخاطبان غیرمرتبط

55. تا به حال عنوان نماینده نمایشگاهی را شنیده اید؟

56. چرا باید کارمندان غرفه خود را اخراج کنم ؟

57. اصول ارائه کارت ویزیت در غرفه نمایشگاهی

58. آیا غرفه سازی شما برای محیط‌زیست مفید است؟

59. چرا باید در آیین گشایش نمایشگاه حضور داشت؟

60. غرفه سازی کم هزینه و جذاب

61. نکات رفتاری غرفه سازی در نمایشگاه‌های بین‌المللی

62. نکته‌های طلایی برای طراحی غرفه

63. نقش غرفه داران به عنوان مشاور غرفه نمایشگاهی

64. رعایت نکات امنیتی در غرفه سازی نمایشگاهی

65. پیمانکاران غرفه سازی را چگونه انتخاب کنیم؟

66. نوآوری، حرف اول و آخر در غرفه سازی

67. نقش مسئول خدمات در غرفه سازی

68. غرفه فضای باز یا فضای سرپوشیده اجاره کنیم ؟

69. راه‌های درخشش غرفه‌های کوچک

70.غرفه سازی نمایشگاهی، فرصتی برای مدیران استارت‌آپ

71. درس های اکسپوآرت از نمایشگاه‌های اختصاصی

72. جذب مخاطبان غیرتخصصی در غرفه نمایشگاهی

چه نمایشگاهی برای غرفه سازی مناسب است ؟


همیشه درباره ارزیابی‌های پیش از نمایشگاه و غرفه سازی آن صحبت کرده‌ایم اما اینکه چه نمایشگاهی را برای غرفه سازی انتخاب کنیم تا بهترین نتیجه را بگیریم، کمتر به عنوان بحث اصلی ما قرار گرفته است. برای انتخاب یک نمایشگاه و غرفه سازی در آن  نه تنها موضوع آن بلکه چند معیار دیگر نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد که هر کدام در میزان موفقیت غرفه سازی کاملا اثرگذار است.


اصول غرفه سازی در نمایشگاهدر سری مقالات آموزشی گروه ارشد اکسپوآرت درباره غرفه سازی تا امروز مطالب مختلفی نوشته‌ایم اما در همه آنها به نکاتی اشاره کردیم که در کنار یکدیگر موفقیت یک شرکت را به همراه خواهند داشت اما این‌بار بخش مهم اطلاعاتی که باید درباره غرفه سازی نمایشگاهی بدانید را برای شما در یک مطلب کوتاه آماده کرده‌ایم. با رعایت این اصول شما شانس‌تان را برای موفقیت در نمایشگاه و جذب مخاطب افزایش داده‌اید.


 غرفه سازی در خارج ایران راه پیشرفت جهانی در ۴ روز


«گروه ارشد اکسپوآرت» امروز نگاهی به نمایشگاه‌های خارجی و اثرات مثبت آنها خواهد داشت و بررسی خواهد کرد که چرا باید به عنوان غرفه سازی در نمایشگاه و  رویداد برون مرزی حاضر شویم و اثرات مثبت آنها چه چیزی خواهد بود.
غرفه سازی و نمایشگاه‌های برون‌مرزی به دو دسته تقسیم می‌شوند که هر کدام شرایط خود را دارند.

آنچه از قوانین غرفه‌سازی باید بدانید


غرفه‌سازی در نمایشگاه تنها به انتخاب شرکت موردنظر و پرداخت هزینه ساخت محدود نمی‌شود و قوانین و مقررات خاصی دارد که باید در تمامی نمایشگاه‌ها به آن احترام گذاشته شود.

در صورتی که مشارکت‌کننده بخواهد از این قوانین سرباز بزند، مدیران سالن می‌توانند به صورت شفاهی یا کتبی به وی هشدار بدهند.
از آنجایی که غرفه‌سازی می‌تواند در جذب مخاطب و افزایش موفقیت در نمایشگاه تاثیرگذار باشد، ذهن هر مشارکت‌کننده‌ای را به خود مشغول می‌کند، به همین دلیل گروه ارشد اکسپوآرت مهم‌ترین دانستنی‌هایی که هر مشارکت‌کننده‌ای باید درباره غرفه و غرفه‌آرایی بداند را آماده کرده است.
ابتدای امر باید با نحوه جانمایی غرفه‌ها آشنا باشید. چند عامل در محل غرفه شما اثرگذار خواهند بود، نخست زمان ثبت‌نام و واریز وجه، دوم متراژ غرفه، سوم نوع کالایی که قرار است در غرفه وجود داشته باشد و در انتها سابقه شرکتی که برای ثبت‌نام غرفه اقدام کرده است.
اولویت‌بندی‌های این موارد همگی اهمیت دارد و در محل و نوع غرفه‌ای که به شما داده می‌شود تاثیرگذار خواهد بود.
پس از دریافت غرفه باید به تجهیزات آن دقت لازم را داشته باشید چراکه دو نوع غرفه باتجهیز و بدون تجهیز در نمایشگاه وجود دارد.
غرفه با تجهیز به غرفه‌ای گفته می‌شود که از سوی مجری نمایشگاه برای مشارکت‌کننده ساخته می‌شود و غرفه بدون تجهیز به غرفه‌ای اطلاق می‌شود که فضای غرفه به صورت خالی اختصاص یافته و عملیات ساخت آن از سوی مشارکت‌کننده یا شرکت غرفه‌ساز مورد نظر وی انجام می‌شود.
زمان ساخت و تخریب هر غرفه به ترتیب ۴ و ۲ روز است و در این مدت تمامی کارها باید انجام شود. در غیراین صورت مشارکت‌کننده با جریمه‌های مختلف روبه‌رو خواهد شد و این بی‌انضباطی در سابقه‌اش ثبت می‌شود. با خراب شدن سابقه نیز پیدا کردن یک غرفه مناسب و خوب بسیار سخت خواهد شد. همچنین باید مشارکت‌کننده طوری عمل کند که مجری نمایشگاه بتواند طرح غرفه و تمامی مدارک و مستندات مربوط به آن را ۷۲ ساعت پیش از تحویل سالن به مدیریت طراحی و غرفه‌آرایی ارائه کند.منبع : غرفه سازیغرفه‌داران در زمان برگزاری یک نمایشگاه کارت ویزیت ارائه می‌کنند که این امر باعث می‌شود در طول روزهای دایر بودن غرفه، بارها تماس‌های تلفنی با آنها برقرار شود.

 

باتوجه به اینکه حضور در غرفه امکان گفت‌وگوهای تلفنی را کمی دشوار می‌کند، رعایت برخی نکات ویژه، اهمیت بالایی خواهد داشت.

 

یک جای خلوت! غرفه سازی
مکانی که برای گفت‌وگوی تلفنی انتخاب می‌کنید، اهمیت بالایی دارد. سعی کنید در خلوت‌ترین بخش از غرفه حضور داشته باشید تا هم سروصدای کمتری داشته باشد و هم عبور و مرورها تمرکز شما را بر هم نزند. فراموش نکنید که ممکن است آن گفت‌وگوی تلفنی یک معامله پر سود را برای شما به همراه داشته باشد. 


آرامش را حفظ کنید
اگرچه در سالن‌های نمایشگاه به طور معمول همه با عجله در رفت‌وآمد هستند اما اجازه ندهید این شتاب و عجله به گفت‌وگوی شما هم سرایت کند. هیچ‌چیز بدتر از این نیست که شروع گفت‌وگو با نفس‌نفس زدن همراه باشد و از ابتدا حس بدی برای مخاطب ایجاد کند. 


لبخند از پشت تلفن! 
شاید برایتان این سوال پیش بیاید که وقتی مخاطب چهره شما را نمی‌بیند چه ضرورتی وجود دارد که لبخند بزنید و خوشرو باشید. در آزمایش‌های انجام‌شده ثابت‌شده عضلات صورت ارتباط زیادی با کلمات و لحن گوینده دارند. براساس همین پژوهش‌ها وقتی لبخند بر چهره است، عضلات درگیر صورت روی لحن تاثیر می‌گذارد و همین عامل، سبب شکل‌گیری حس مطبوع در گوینده و به دنبال آن ایجاد حس خوب در مخاطب می‌شود.
یادداشت بردارید


مشغله بیش از حد در غرفه اصلا چیز غیرمعمولی نیست. اما ممکن است باعث شود شما برخی مسائل را در آینده از یاد ببرید، به‌ویژه تماس‌های تلفنی را! داشتن خودکار و دفترچه یادداشت در زمان گفت‌وگوی تلفنی اهمیت بسیار زیادی دارد. همیشه در زمان گفت‌وگو چیزی به ذهن ما می‌آید و از طرفی قطع کردن صحبت طرف مقابل بی‌احترامی قلمداد می‌شود پس بهتر است به طور حتم از شیوه یادداشت کردن استفاده کنیم. 


به سرعت بیان خود دقت کنید
برای فردی که پشت خط شماست هیچ اهمیتی ندارد که در طول برگزاری نمایشگاه با چند نفر صحبت کرده‌اید و چقدر خسته‌اید، همه انسان‌ها دوست دارند باانرژی و احترام با آنها صحبت شود. علاوه بر این بسیار مهم است که سرعت بیان شما با طرف مقابل‌تان هماهنگ شود. ‌


آموزش مدیریت برگزاری نمایشگاه و غرفه سازی


در این آموزش شما میخوانید :


هدف یک برگزار کننده نمایشگاه، سوددهی از محل برگزاری یک نمایشگاه موفـق اسـت.

"موفق" یعنی افزایش پیوسته غرفـه داران و بازدیدکننـدگان در طـول زمـان ایجـاد و تنـاوببرگزاری نمایشگاه است.  

به حداکثر رساندن سود در یک نمایشگاه بسیار ساده است، شما می توانید تبلیغات نکنید و بسیاری از هزینه های دیگر را کاهش دهید و در عین حال تمام فضای نمایشـگاه را بفـروشبرسانید. در این حالت سود شما در این سال بسیار هنگفت خواهد بود اما برای سال بعـد  ایـنسود به صفر خواهد رسید، زیرا نمایشگاه برگزار نخواهد شد. در برگزاری نمایشگاه همواره باید به دنبال یک استراتژی بلند مدت بود. 


منبع : آموزش مدیریت برگزاری نمایشگاه و غرفه سازی

چند نکته ساده اما تاثیرگذار در غرفه سازی نمایشگاهی

هر روز رویدادهای گسترده‌ای در دنیا برگزار می‌شود و هزاران نفر غرفه‌های خود را برپا می‌کنند تا شاید راهی برای گسترش کسب و کار خود پیدا کنند اما به این نکته دقت ندارند که اجاره کردن غرفه ،غرفه سازی، طراحی و نمایش کالا و خدمات به مخاطبان راحت‌ترین کاری است که می‌توان انجام داد و شاید چیزی از آن عایدشان نشود مگر اینکه به‌طور واقعی از تجربیات حرفه‌ای‌ها و کارشناسان در حوزه نمایشگاه استفاده کنند و بهترین حضور ممکن را در نمایشگاه داشته باشند. گروه ارشد اکسپوآرت به عنوان بلندگوی کارشناسان حوزه نمایشگاه نکات ساده و تاثیری‌گذاری را برای شما آماده کرده که خواندن آن کمک بزرگی برای شما خواهد بود.
هیچ‌وقت تنها نباشید 
این نکته مخصوص مدیرانی است که در نمایشگاه‌ها حضور پیدا می‌کنند. مدیران باید این نکته را به یاد داشته باشند که هیچ‌وقت تنها در میانغرفه‌ها قدم نزنند و همیشه یکی از مسئولان بالا رتبه خود یا افرادی را که از نظر دانش زبان و روابط عمومی آگاهی بالایی دارند همراه داشته باشند. حضور این افراد می‌تواند نشان‌دهنده رتبه بالای کاری شما باشد و سبب ایجاد حس اعتماد در دیگر افراد شود. 
همیشه زود به نمایشگاه بروید 
به عنوان یک مسئول غرفه سعی کنید همیشه زود به نمایشگاه بروید تا بهره‌وری بالاتری داشته باشید. زود رسیدن به نمایشگاه نه تنها جای پارک بهتری را نصیب شما می‌کند بلکه این فرصت را به شما می‌دهد تا پیش از هجوم مخاطبان به نمایشگاه چرخی در میان غرفه‌های مختلف زده و با چند شرکت صحبت‌های کوتاه کاری داشته باشید. زود رسیدن به رویداد همچنین می‌تواند در جذب مخاطبانی که به عنوان نخستین نفرات وارد سالن‌ها می‌شوند موثر باشد چراکه در آن زمان بیشتر غرفه‌ها هنوز کار خود را آغاز نکرده‌اند. 
با همسایه خود دوست شوید
یکی دیگر از کارهای مسئول غرفه به عنوان فردی که در نمایشگاه حاضر است و می‌تواند باعث رشد و ترقی شرکت شود، دوست شدن و ایجاد رابطه با غرفه‌های همسایه است. در یک رویداد همه غرفه‌ها از یک جنس کاری هستند و شما اگر با همسایه‌های خود رابطه خوبی برقرار کنید می‌توانید پس از نمایشگاه نیز آن را ادامه داده و در عمل کوچکترین دستاورد نمایشگاه یعنی پیدا کردن یک همکار تجاری را از آن خود کنید.

منبع : غرفه سازی